Eet jezelf beter
Klaverlaar 30,
5467JD Veghel    

Algemene voorwaarden Eet jezelf beter, handelend onder handelsnaam, KvK nr. 70090645

ARTIKEL 1 Toepasselijkheid
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, regelingen en overeenkomsten aangegaan door Eet jezelf beter.
b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de navolgende bewoordingen verstaan:
a. Opdracht: de overeenkomst tot dienstverlening zoals aangegaan tussen Eet jezelf beter (en door haar ingeschakelde dienstverlenende derden) en haar opdrachtgever.
b. Diensten: alle diensten die Eet jezelf beter verleent aan haar opdrachtgever op verzoek van deze opdrachtgever. Deze diensten dienen ruim te worden opgevat en kunnen onder meer bestaan uit het verlenen van diensten op het gebied van voeding en het verstrekken van adviezen met betrekking tot het algehele werkgebied van de opdrachtgever.
c. Dienstverlenende derden: personen en/of rechtspersonen die Eet jezelf beter vanwege hun speciale kennis en/of vaardigheden al dan niet zelfstandig betrekt dan wel ter beschikking stelt bij de uitvoering van haar dienstverlening ten behoeve van de opdrachtgever.
d. Declaratie: het door Eet jezelf beter bij haar opdrachtgever in rekening gebrachte tarief (honorarium en (on)kosten) met betrekking tot de door haar, dan wel de door haar ingeschakelde dienstverlenende derden, verrichte werkzaamheden.
e. Derdentarief: het tarief (honorarium en (on)kosten) zoals dit door dienstverlenende derden – Eet jezelf beter in het kader van de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld – al dan niet Eet jezelf beter bij de opdrachtgever van Eet jezelf beter in rekening wordt gebracht.

ARTIKEL 3 Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen van Eet jezelf beter en van de door haar ingeschakelde dienstverlenende derden zijn geheel vrijblijvend en binden Eet jezelf beter en deze derden niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4 Opdrachten
a. Opdrachten worden door Eet jezelf beter aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.
b. Voor de uitvoering van een (deel van de) opdracht is Eet jezelf beter te allen tijde gerechtigd dienstverlenende derden in te schakelen, waarbij zij zich te allen tijde het recht voorbehoudt deze derden naar eigen inzicht te vervangen indien zij dit met het oog op een correcte uitvoering van de opdracht nodig acht.
b. Eet jezelf beter streeft ernaar deze dienstverlenende derden in het kader van haar dienstverlening zoveel als mogelijk onder dezelfde of gelijkaardige voorwaarden als de onderhavige voorwaarden in te schakelen, doch kan hiertoe geen garantie geven. Eet jezelf beter is hoe dan ook gerechtigd om ten aanzien van de door deze derden verrichte werkzaamheden en gemaakte (on)kosten meerkosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Het voorgaande neemt niet weg dat deze derden hun honorarium en de door hen gemaakte (on)kosten rechtstreeks bij de opdrachtgever van Eet jezelf beter in rekening kunnen brengen, een en ander zoals overeengekomen tussen Eet jezelf beter en haar opdrachtgever.
c. Eet jezelf beter en de door haar ingeschakelde dienstverlenende derden zullen zich bij de uitvoering van de verstrekte opdracht naar beste vermogen inspannen om de opdracht te vervullen. Door Eet jezelf beter en de door haar ingeschakelde dienstverlenende derden uitgevoerde opdrachten behelzen te allen tijde een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Waar nodig zal Eet jezelf beter in overleg treden met de opdrachtgever.
b. Met het oog op de uitvoering van de opdracht zal de opdrachtgever Eet jezelf beter en de door haar ingeschakelde dienstverlenende derden tijdig en compleet voorzien van alle nodige en relevante informatie en documentatie die voor de uitvoering van de opdracht nodig mocht zijn. Tevens zal de opdrachtgever aan Eet jezelf beter en de door haar ingeschakelde dienstverlenende derden alle nodige medewerking verlenen, teneinde Eet jezelf beter en deze derden in staat te stellen de opdracht op deugdelijke wijze uit te voeren.

ARTIKEL 5 Declaraties
a. De opdrachtgever is gehouden tijdig en compleet de door Eet jezelf beter bij haar in rekening gebrachte declaraties te voldoen. Deze declaraties kunnen omvatten de tarieven die door Eet jezelf beter en de door haar ingeschakelde derden in rekening worden gebracht, al dan niet vermeerderd met de door hen ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte (on)kosten.
b. In beginsel omvatten de door Eet jezelf beter uitgebrachte declaraties mede het derdentarief, doch ook is mogelijk dat de door Eet jezelf beter ingeschakelde derden zelfstandig hun tarief bij de opdrachtgever in rekening brengen, een en ander zoals overeengekomen tussen Eet jezelf beter en haar opdrachtgever.
c. De door Eet jezelf beter en de door haar ingeschakelde dienstverlenende derden verrichte werkzaamheden worden in beginsel maandelijks bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Eet jezelf beter en de door haar ingeschakelde dienstverlenende derden zijn afgezien hiervan te allen tijde gerechtigd hun werkzaamheden ook tussentijds bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 6 Betaling en gevolgen wanbetaling
a. Als maatstaf voor de vaststelling van de declaratie geldt het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door Eet jezelf beter en/of de door haar ingeschakelde derden vast te stellen uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Alle bedragen zijn exclusief kantoorkosten (zoals porti-, telefoon-, fax- en kopieerkosten) en exclusief BTW. Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen.

b. Betaling van de declaratie dient te geschieden binnen een termijn van uiterlijk 14 kalenderdagen na de declaratiedatum. Na verloop van voornoemde termijn is het declaratiebedrag terstond opeisbaar en moet dit bedrag door de opdrachtgever zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling zijn Eet jezelf beter en de door haar ingeschakelde derden bevoegd hun werkzaamheden op te schorten – waaronder begrepen de afgifte van bescheiden en of andere zaken aan opdrachtgever of derden – totdat betaling heeft plaatsgevonden en is de opdrachtgever terstond de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte, welke kosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom met een minimum van €500,-. Indien betaling door de opdrachtgever uitblijft zijn Eet jezelf beter en de door haar ingeschakelde derden bevoegd hun werkzaamheden te staken.
c Uitsluitend betalingen aan Eet jezelf beter of aan door Eet jezelf beter schriftelijk aangewezen derden werken bevrijdend.

ARTIKEL 7 Reclame
a. Reclames betreffende enige declaratie moeten uiterlijk binnen een termijn van 5 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij Eet jezelf beter dan wel bij de door haar ingeschakelde dienstverlenende derden worden ingediend; na deze periode vervalt definitief het reclamerecht van de opdrachtgever. De bewijslast betreffende de tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever.
b. Indien de opdrachtgever een klacht indient, kan zij niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening.

ARTIKEL 8 Opzegging
a. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde, kunnen zowel Eet jezelf beter dan wel de door haar ingeschakelde dienstverlenende derden als de opdrachtgever de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dit geschiedt met inachtneming van een redelijke termijn gelet op de omstandigheden.
b. Hiernaast zijn Eet jezelf beter dan wel de door haar ingeschakelde dienstverlenende derden gerechtigd met onmiddellijke ingang de opdracht op te zeggen indien de opdrachtgever in verzuim is met enige (betalings)verplichting.

ARTIKEL 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring
a. Eet jezelf beter kan geen diagnoses stellen en zal bij twijfel of vermoeden van een medische aandoening de cliënt doorverwijzen naar een specialist. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de cliënt om hiervoor zorg te dragen.
b. Het voedingsadvies en/of de begeleiding is resultaat- en doelgericht zonder dat resultaat te garanderen.
c. Eet jezelf beter sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van de verstrekte voedingsadviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Eet jezelf beter.
d. Informatie welke van belang kan zijn voor een adequate behandeling dient te worden gemeld. Eet jezelf beter is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend of verzwegen gezondheidsaspect.
e. Eet jezelf beter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Eet jezelf beter is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Eet jezelf beter is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
f. Eet jezelf beter is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen, middelen en/of natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. 
e. Eet jezelf beter zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

ARTIKEL 10 Geheimhouding 
Eet jezelf beter en de door haar ingeschakelde dienstverlenende derden zullen geheimhouding betrachten met betrekking tot alle informatie die de opdrachtgever onder opgave van ‘vertrouwelijk’ in het kader van de dienstverlening heeft verstrekt. De opdrachtgever zal harerzijds, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Eet jezelf beter dan wel de door haar ingeschakelde dienstverlenende derden, alle aan haar verstrekte of anderszins verkregen informatie van Eet jezelf beter dan wel de door haar ingeschakelde dienstverlenende derden geheimhouden, offerten, werkwijzen, systemen, processen, adviezen, rapporten, white papers en/of e-Boeken daaronder nadrukkelijk begrepen. Eet jezelf beter zal op nader verzoek van de opdrachtgever met dienstverlenende derden die ter uitvoering van de opdracht zijn of worden ingezet, bedingen dat dezen een gelijkaardige geheimhouding betrachten. 

ARTIKEL 11 Intellectuele eigendom 
a. Inbreng geschiedt door Eet jezelf beter en de door haar ingeschakelde dienstverlenende derden c.q. de opdrachtgever onder behoud van alle respectievelijke intellectuele eigendomsrechten. Eet jezelf beter en de door haar ingeschakelde dienstverlenende derden verwerven een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kosteloos gebruiksrecht op de ingebrachte intellectuele eigendomsrechten. 
b. Het intellectuele eigendomsrecht op alle resultaten tot stand gebracht in het kader van de opdracht komt toe aan Eet jezelf beter, dan wel, voor wat betreft het door hen tot stand gebrachte resultaat, aan de door Eet jezelf beter ingeschakelde dienstverlenende derden. 
c. Opdrachtgever vrijwaart Eet jezelf beter en de door haar ingeschakelde dienstverlenende derden van alle aanspraken van derden. 

ARTIKEL 12 Toepasselijk recht en forumkeuze 
a. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Eet jezelf beter dan wel de door haar ingeschakelde dienstverlenende derden wordt te allen tijde beheerst door Nederlands Recht. 
b. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Eet jezelf beter dan wel de door haar ingeschakelde dienstverlenende derden zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s Hertogenbosch (Nederland), onverminderd het recht van Eet jezelf beter of de door haar ingeschakelde dienstverlenende derden om een keuze te maken voor de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter. 

ARTIKEL 13 Overige Bepalingen 
In het geval een bepalingen van de opdracht of van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, zullen de andere bepalingen van de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige onveranderd van kracht blijven. De niet rechtsgeldige bepaling kan Eet jezelf geheel naar eigen inzicht vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling.

× Hoe kan ik je helpen?